Gdzie szukać pomocy

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy specjalistów oraz miejsc, w których możemy zwrócić się po pomoc.

Specjaliści

Psycholog pomaga w rozwiązaniu trudności życiowych i ulepszaniu kontaktów z innymi ludźmi. Głównym jego zadaniem jest diagnozowanie pojawiających się trudności oraz wsparcie w poszukiwaniu ich rozwiązań. Spotkania z psychologiem polegają głównie na rozmowie. Psycholog nie jest lekarzem, nie wystawia recept ani zwolnień lekarskich. Z bezpłatnej pomocy psychologa możemy zazwyczaj skorzystać w takich miejscach jak:

 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • punkty informacyjno – konsultacyjne,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem psychologicznym.

Psychiatra zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Leczenie może polegać na farmakoterapii, czyli podawaniu odpowiednich leków, a także na psychoterapii (jeżeli psychiatra przeszedł odpowiednie szkolenie w tym zakresie). Psychiatra jest lekarzem, może przeprowadzać badania medyczne, przepisywać leki i wystawiać zwolnienia. Leczenie psychiatryczne może odbywać się zarówno w szpitalu, jak i na zasadzie cyklicznych wizyt u specjalisty. Pomimo różnic pomiędzy zawodami psychiatry i psychologa, nie ma znaczenia, do kogo zwrócimy się o pomoc w przypadku podejrzenia występowania zaburzeń psychicznych, czy też dotykającego nas kryzysu emocjonalnego. Jeżeli będzie taka potrzeba psychiatra skieruje pacjenta do psychologa, natomiast psycholog zaproponuje konsultację u psychiatry. Z bezpłatnej pomocy psychiatry możemy skorzystać w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Lekarz geriatra zajmuje się leczeniem schorzeń występujących u osób w podeszłym wieku (po 65 roku życia). Geriatra swoją praca wspiera specjalistów poszczególnych dziedzin medycyny, w leczeniu osób cierpiących na kilka chorób, co jest typowe dla seniorów. Zadaniem geriatry jest koordynowanie leczenia farmakologicznego. Geriatra ma wiedzę z zakresu wielu specjalizacji, takich jak neurologia, rehabilitacja czy psychiatria. Dzięki tym działaniom możliwe staje się spowalnianie i opóźnianie procesów starzenia i dłuższe samodzielne funkcjonowanie osoby starszej.

Pracownik socjalny pracuje na rzecz osób, rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej udzielając wsparcia psychicznego, pomocy materialnej, ucząc samodzielnego rozwiązywania problemów. Pracownik socjalny pracuje w środowisku swoich podopiecznych oraz współpracuje z różnymi instytucjami na ich rzecz. Zadaniem pracownika socjalnego jest wsparcie w zapewnieniu podstawowych warunków do życia osobom, które są tego pozbawione. Pracownik socjalny udziela informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw, które są przyczyną trudnej sytuacji życiowych jego podopiecznych. Pracownik socjalny pracuje zwykle w takich instytucjach jak: ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki ochrony zdrowia.

Miejsca

Ośrodek Pomocy Społecznej

Udziela pomocy pieniężnej osobom, które nie przekraczają tzw. kryterium dochodowego. Ponadto świadczy usługi pielęgnacyjno- opiekuńcze w domu chorego, prowadzi specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, rodzinne, prawne. W Ośrodku Pomocy Społecznej wydaje skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej (DPS)

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Podstawowym zadaniem DPSów jest świadczenie całodobowo usług bytowych oraz opiekuńczych i wspomagających funkcjonowanie społeczne. Skierowanie do domu pomocy społecznej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dzienne Domy Pobytu/ Ośrodki Wsparcia dla seniorów

To miejsca wsparcia przeznaczone dla osób starszych. Zapewniają kilkugodzinną opiekę w ciągu dnia, posiłki, zajęcia aktywizujące (edukacyjne, kulturalne, podtrzymujące kondycję fizyczną itp. ). Wniosek o miejsce w takim ośrodku składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze (ZOL)

Zakłady Opiekuńczo- Lecznice udzielają świadczeń zdrowotnych: leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, po udarach, którzy wymagają całodobowej profesjonalnej opieki lub kontynuacji leczenia szpitalnego.

Prywatne domy opieki

Miejsca te oferują zwykle całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację i pielęgnację osoby starszej. Pobyt jest odpłatny. Poszczególne placówki różnią się częstotliwością wizyt lekarza u podopiecznych, poziomem kadry, profilem podopiecznych itp.

Poradnie geriatryczne w Warszawie

 • Przedsiębiorstwo – Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
  Poradnia Geriatryczna

Ul. POBORZAŃSKA 6, 03-368 Targówek

Telefon: 22 518 26 66

 

 • Szpital Solec Spółka Z o.o.

Poradnia Geriatryczna

Ul. SOLEC 99, 00-382 Śródmieście

Telefon: 22 625-05-23

 

 • Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Żoliborza, Bielan i Łomianek.

Poradnia Geriatryczna i dzienny oddział psychogeriatryczny

Ul. ELBLĄSKA 35, 01-737 Żoliborz

Telefon: 22 633-42-77

 

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Zdrowiu Żanna Kiesner

Poradnia Geriatryczna

Ul. Bellotiego 1, 01-022 Wola

Telefon: 22 838 86 30

 

 • Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny

ul. Leszno 17, Warszawa

tel. 22 632 93 59

Inne instytucje

 

Opieka w chorobie Alzheimera

 • CENTRUM ALZHEIMERA

Al. Wilanowska 257

Tel. 22 8431922

e-mail: [email protected]

www.dpsca.pl

 • Świetlica Opiekuńcza dla chorych na chorobę Alzheimera

ul. Żytnia 75/77, Warszawa

tel. 22 631 10 96

e-mail: [email protected]

www.zytnia75.waw.pl

 

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta nadzoruje realizowanie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz reaguje w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane.

kontakt: ogólnopolska bezpłatna infolinia 800 190 590

(czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

email: [email protected]

www.bpp.gov.pl

 

 • SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na zlecenie Miasta St. Warszawy od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2020 r. usługę realizuje firma :

USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski

Przewoźnik przyjmuje zlecenia (na co najmniej 3 dni przed terminem planowanego przejazdu) w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy [email protected]