Regulamin wykładów Stowarzyszenia SYNTONIA

 1. Organizatorem wykładów/zajęć ruchowych/warsztatów/treningów on-line jest Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia numer KRS 0000405710.
 2. Udział w wykładach/treningach/zajęciach ruchowych pamięci jest bezpłatny.
 3. W sytuacji, gdy Uczestnik chce zrezygnować z udziału w zajęciach, jest zobowiązany do jak najwcześniejszego powiadomienia o tym Organizatora, wysyłając maila na adres: [email protected]
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wykładów/treningów/warsztatów/zajęć ruchowych. W takiej sytuacji powiadamia o tym Uczestników mailowo.
 5. Wykłady dla opiekunów rodzinnych osób starszych przeznaczone są dla opiekunów, którzy spełniają warunki rekrutacji, czyli zamieszkują dzielnicę Mokotów lub których Podopieczny mieszka w Dzielnicy Mokotów.
 6. Treningi pamięci i zajęcia ruchowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły 60 r.ż i są mieszkańcami m.st Warszawy.
 7. Uczestnicy zajęć ruchowych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swój stan zdrowia oraz bezpieczne wykonywanie ćwiczeń.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia.
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu zajęć w ramach projektów współfinansowanych ze środków m.st Warszawy – przetwarzane dane to: imię i nazwisko uczestnika, adres email, oświadczenie o wieku i bycia mieszkańcem Warszawy.
 3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres mailowy, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w warsztatach, konsultacjach, wykładach, szkoleniach realizowanych w ramach dotowanych projektów ze względu na wymogi prowadzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji projektu (rekrutacja, zapisy, zaproszenie na zajęcia).
 4. Państwa dane np. w postaci list obecności mogą być przekazywane Grantodawcy (m.st Warszawa) – w celu rozliczenia projektu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć – art. 6, ust. 1 lit. b oraz, w przypadku zajęć organizowanych w oparciu o dotacje – art. 6, ust. 1 lit. f – konieczność rozliczenia projektu.
 6. Oświadczenia i listy obecności zawierające Państwa dane będą przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu do czego zobowiązują umowy dotacyjne.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Uczestnicząc w zajęciach, które są nagrywane, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Syntonia swoich danych w zakresie wizerunku – utrwalenie i udostępnianie go w postaci nagrania innym uczestnikom zajęć zgodnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 10. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo skontaktować się z naszą organizacją pod adresem [email protected]